Договір оферти

Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами даної Оферти.

Компанія Європа Сервіс, яка зареєстрована в установленому чинним законодавством порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі Виконавець), адресує цю Публічну оферту (пропозицію) (надалі – «Оферта») укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), разом іменовані «Сторони», а кожна окрема «Сторона» на умовах і в порядку, передбачених цим Договором.
1. Загальні положення
1.1. Основні поняття та визначення термінів, що вживаються в Договорі:
1.1.1. Публічна оферта (пропозиція) – пропозиція Виконавця (викладена на його інтернет-сторінці https://europeservice.com.ua/), адресована необмеженому колу осіб згідно з ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.
1.1.2. Інтернет-сторінка – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://europeservice.com.ua, та є джерелом інформування Замовника (далі – сайт).
1.1.3. Акцепт (прийняття пропозиції) – повне й безумовне прийняття Замовником умов Публічної оферти (пропозиції), викладених в цьому Договорі, шляхом заповнення відповідної заявки (форми) на інтернет-сторінці Виконавця та/або 100% вартості послуг.
Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти є чинним відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеному Сторонами у письмовій формі. При поданні заявки (заповнення необхідної формі) та/або здійснення повної чи часткової оплати Замовник вважається таким, що ознайомлений та згідний з умовами цієї публічної оферти.
1.1.4. Договір – є правочин у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та договором приєднання згідно з ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України , який регулює взаємні відносини між Замовником та Виконавцем у процесі надання останнім консультаційних послуг, за умови наявності у нього таких можливостей.
Цей Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця до будь-якого Замовника про надання консультаційних послуг на умовах публічної оферти (пропозиції) з моменту її акцептування (прийняття пропозиції) Замовником.
1.1.5. Послуги – консультаційні послуги, які полягають в наданні інформаційних, консультаційних та інших послуг, перелік (види, умови, вартість) яких визначені на сайті Виконавця (https://europeservice.com.ua), який відкритий для публічного ознайомлення та вільного доступу Замовника.
1.2. Даний Договір, у відповідності до ст. 634 ЦКУ є договором приєднання, умови якого встановлені Виконавцем та який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому та без застережень, крім випадків прямо передбачених законом.
1.3. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного Договору, і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом Договору, Виконавець пропонує Вам відмовитися від користуванням Послуг Виконавця або укласти інший двосторонній Договір.
1.4. Умови цієї Оферти не застосовуються, якщо між Сторонами укладений інший двосторонній договір, та його норми є чинними на час надання Послуг.
1.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цієї Оферти відповідно до її умов.
1.6. Всі умови Договору, що передбачені цією Офертою, є обов'язковими для Сторін.
1.7. Чинна редакція положень Договору, які передбачено цією Офертою, міститься за посиланням https://europeservice.com.ua/. Виконавець залишає за собою право змінювати чи доповнювати положення Договору, що передбачені цією Офертою, в будь-який момент без попереднього чи наступного повідомлення Замовника про це. Замовник самостійно відстежує зміни до положень Договору, які передбачено цією Офертою, і знайомиться з їх чинною редакцією. Продовження користування послугами Виконавця Замовником після внесення змін чи доповнень до положень Договору, що передбачені цією Офертою, означає прийняття та згоду Замовника з такими змінами чи доповненнями.
2. Акцептування договору
2.1. Ця Оферта, у випадку прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник, з моменту Акцепту останнім умов Договору, що передбачені цією Офертою, разом з умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків.
2.2. Для того, щоб прийняти цю Оферту і укласти Договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання Договору на умовах, викладених в Оферті.
2.3. Пропозиція є повно й беззастережно прийнятою (акцептованою), а договір є укладеним з моменту оплати Замовником Послуг (Продуктів) Виконавця, в тому числі часткової передоплати замовлення та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті, в залежності від того, яка подія настала першою. В такому разі, додаткове підписання Договору з боку Замовника не потребується. При цьому натискання Замовником кнопки «Оплатити» означає повну та беззастережну згоду Замовника з положеннями Договору, що передбачені цією Офертою (акцепт оферти). У випадку незгоди з умовами Договору, що передбачені цією Офертою, або з її окремими положеннями Замовник зобов’язується припинити перегляд та будь-яке використання Послуг (Продуктів) Виконавця.
2.4. Факт оплати замовлених Послуг, в тому числі часткової передоплати замовлення та/або здійснення дій по реєстрації на сайті, з метою акцепту даної Оферти, зокрема, але не виключно, означає, що Замовник ознайомлений з положеннями Договору та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором та чинним законодавством України.
2.5. Акцентуючи Оферту, Замовник автоматично погоджується з повним і беззаперечним прийняттям умов Прейскуранта і всіх додатків, у випадку наявності таких додатків, які є невід'ємною частиною цього Договору.
3. Предмет договору
3.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати інформаційні та консультаційні послуги щодо працевлаштування за кордоном (далі – «Послуги»), а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги.
3.2. До Послуг Виконавця що надаються за цим Договором відноситься:
3.2.1. Надання інформації щодо порядку працевлаштування за кордоном.
3.2.2. Аналіз документів Замовника, допомога в заповненні анкет або резюме, переклад документів.
3.3. Замовник розуміє, що:
- від Виконавця жодним чином не залежить прийняття рішення щодо затвердження на місце роботи;
- вартість проїзду/перельоту/переїзду та супутніх витрат, пов’язаних з переїздом до місця роботи сплачується Замовником самостійно;
- вартість проживання в країні перебування сплачується Замовником самостійно;
- страховий поліс сплачується Замовником самостійно;
- вартість юридичних послуг в Країні перебування Замовником сплачується самостійно.
- вартість державних платежів (збори, мита, податки тощо), витрат на нотаріальні послуги, послуги перекладу, витрат що сталися внаслідок винних дій (бездіяльності) Замовника сплачуються ним самостійно, або відшкодовуються Виконавцю протягом 3 банківських днів з моменту виставлення такої вимоги Замовнику.
3.4. Зазначені в п. 3.2 даного Договору Послуги не пов'язані з працевлаштуванням Замовника.
4. Права і Обов’язки Виконавця
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Вимагати від Замовника сплати вартості обраних Послуг (Продуктів) відповідно до умов Договору.
4.1.2. Вимагати від Замовника дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.
4.1.3. Без застосування до нього заходів відповідальності, не розпочинати надання Послуг у випадку несплати/неналежної оплати Замовником послуг Виконавця.
4.1.4. На власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг (Продуктів).
4.1.5. Вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Виконавця, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника.
4.1.6. Обробляти персональні дані Замовника під час укладення та виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на підставі угоди Замовника під час акцептування Публічної оферти. Виконавець має право використовувати дані Замовника, надані останнім, будь-яким способом, що не суперечить законодавству України
4.1.7. Залучати третіх осіб до надання Послуг (Продуктів) Замовнику, без узгодження таких дій Виконавця з Замовником.
4.1.8. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти, Прейскурант (тарифи на Послуги) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 3 робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет їх змін та/ або доповнень. Продовження використання Сайту Замовником після внесення Виконавцем змін та/ або доповнень до Оферти означає безумовне і повне прийняття і згоду Замовника з такими змінами і доповненнями.
4.1.9. В односторонньому порядку вносити зміни до Прейскуранту з подальшим розміщенням на Сайті відповідної інформації.
4.1.10. Публікувати будь-які відгуки, надані Замовниками, без жодних обмежень або компенсацій Замовнику.
4.1.11. Здійснювати на електронну пошту та/або номер телефону Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію.
4.2. Виконавець зобов’язаний:
4.2.1. Надавати Послуги (Продукти) Замовнику. Виконавець має право залучати для надання Послуг (Продуктів) третіх осіб, при цьому Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за належну якість надання Послуг.
4.2.2. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг (Продуктів).
4.2.3. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.
5. Права і Обов’язки Замовника
5.1. Замовник зобов’язаний:
5.1.1. Оформити і надати Виконавцю повний пакет документів необхідних для надання Послуг протягом 2 (двох) днів з моменту підписання Договору (копії паспорту громадянина України та/або паспорту для виїзду за кордон, оригінал довідки з навчального закладу / місця роботи, диплом та ін.), достовірність яких він гарантує і вказує в анкеті.
5.1.2. Замовник зобов'язаний на першу вимогу надавати Виконавцю достовірну інформацію та документи для належного виконання умов цього Договору.
5.1.3. Здійснювати своєчасну та повну оплату Послуги (Продукту) на користь Виконавця, в порядку та на умовах, визначених на сайті http://europeservice.com.ua/.
5.1.4. Своєчасно з'явитися в відповідні державні та/або компетентні органи за рекомендаціями/вимогами Виконавця.
5.1.5. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.
5.1.6. Бути готовими до від'їзду в рекомендовані терміни відповідно до консультацій Виконавцем.
5.1.7. Обов’язково повідомити Виконавця (якщо останній не має таких відомостей) про дату від’їзду до Країни перебування протягом 2-х календарних днів з моменту коли така дата стане відомою самому Замовнику.
5.1.8. З моменту підписання даного Договору і до закінчення терміну його дії Замовник зобов'язується не вступати в договірні відносини з іншими аналогічними агентствами.
5.1.9. За порушення Замовником своїх обов’язків передбачених Договором, в тому числі положень п. п. 5.1.1 – 5.1.8. Договору, а також за негативні наслідки таких порушень, Виконавець відповідальності не несе, компенсації/відшкодування збитків та/або сплату неустойки не здійснює, а також, у випадку настання фактів таких порушень може в односторонньому порядку розірвати Договір.
5.2. Замовник має право:
5.2.1. Отримати Послуги (Продукти) Виконавця на умовах, передбачених цим Договором.
5.2.2. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг (Продуктів).
5.2.3. Замовляти додаткові Послуги (Продукти), що підлягають додатковій оплаті.
5.2.4. Замовник має право відмовитися від укладеного Договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це Виконавця не пізніше ніж через 3 дні після оплати. У випадку відмови від укладеного Договору або ініціювання його розірвання з порушенням 3-денного строку (від дня оплати) на попередження, Виконавець не зобов’язаний повертати Замовнику сплачені кошти. Замовник розуміє і погоджується, що Виконавець вже поніс і несе витрати з перекладу та підготовки документів, резюме, анкети. Внесена Замовником сума в такому випадку буде оплатою фактичної вартості послуг на дату розірвання Договору. Виконавець має право, за його згодою, але не зобов’язаний, безкоштовно надати Послуги протягом 30 днів від дати відмови Замовником від Договору.
6. Вартість Послуг та порядок оплати
6.1. Вартість Послуг за цією Офертою/Договором визначається на сайті Виконавця (https://europeservice.com.ua), який відкритий для публічного ознайомлення та вільного доступу Замовника.
6.2. У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов'язання з надання Замовнику Послуг (Продуктів).
6.3. Вартість послуг по Договору може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення нових тарифів на сайті. При цьому заброньовані та оплачені Замовником Послуги, надаються за тарифами які діяли на момент такого бронювання.
6.4. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
7. Персональні данні та умови конфіденційності
7.1. З метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» фізичні особи, підписуючи даний договір:
· підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, поширення та знищення персональних даних (далі по тексту ПД) Сторін даного Договору;
· підтверджують що проінформовані про свої права (згідно Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД.
· повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, що використовуються для ідентифікації представників Сторін і погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у Сторін для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації ділових відносин між Сторонами.
7.2. Персональні дані Замовника зберігаються і обробляються Виконавцем в порядку, передбаченому цим Договором, протягом усього терміну дії Договору та протягом 3 (трьох) років з моменту його розірвання.
7.3. Сайт використовує файли «cookie» та інші технології, щоб здійснювати контроль за використанням послуг Виконавця. Ці дані необхідні для оптимізації технічної роботи Сайту і підвищення якості надання послуг. На Сайті автоматично записуються відомості (включаючи URL, IP-адреса, тип браузера, мова, дата і час запиту) про кожного відвідувача Сайту, а також факти використання програмного забезпечення вебінару. Компанія може об’єднувати Персональні дані, отримані від Замовника, з відомостями (в тому числі демографічними, географічними, освітніми, трудовими, інформацію про кількість візитів на Сайт, загальний час перебування на Сайті), отриманими з інших сервісів на веб-сайтах Виконавця або з незалежних джерел, щоб поліпшити якість надання послуг. Замовник може відмовитися від надання персональних даних при відвідуванні Сайту або відключити файли «cookie», але в цьому випадку не всі функції і сервіси в складі Сайту можуть працювати правильно.
7.4. Передбачені цим Договором умови конфіденційності поширюються на всю інформацію, яку Виконавець може отримати про Замовника під час перебування останнього на Сайті і використання Сайту. Виконавець вважає інформацію про факти використання Послуг (Продуктів) Замовником конфіденційною інформацією.
7.5. Не є конфіденційною інформація, публічно розкрита Сторонами в ході виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами з джерел, до яких є вільний доступ будь-яким особам.
7.6. Виконавець вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Замовників від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення.
7.7. Компанія ніколи не вимагає надання Замовником будь-якого пін-коду для кредитних або інших грошових карт. У разі появи таких запитів (на Сайті або у вигляді електронних повідомлень), Користувачеві слід негайно припинити використання Сайту і повідомити про це на контактні адреси Виконавця, зазначені в цьому Договорі.
8. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів
8.1. У випадку, якщо Замовник порушує п.5.1. цього Договору, Виконавець не відповідає за негативні наслідки, що сталися внаслідок порушень Замовником Договору, а також, має право припинити/призупинити надання Послуг. При цьому Виконавець не зобов’язаний здійснювати відшкодування збитків, повернення оплачених сум, сплати будь-яких компенсацій, штрафних санкцій, неустойки тощо. Це не звільняє Замовника від виконання своїх обов’язків щодо оплати.
8.2. Замовник несе особисту відповідальність за достовірність інформації та анкетних даних.
8.3. У разі надання Замовником Виконавцю недостовірної інформації (перекручених особистих даних, підроблених документів та ін.) Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір без повідомлення Замовника. У цьому випадку оплата не повертається.
8.4. Виконавець не несе відповідальності за неточні відомості, надані Замовником, а також за рішення, прийняті кадровими агентствами, консульськими відділами та імміграційними службами приймаючої країни.
8.5. У разі, якщо Замовник раніше порушував правила в’їзду і перебування однієї або декількох іноземних держав, намагається приховати інформацію про подібні порушення, в такому випадку оплата за Договором Замовнику не повертається.
8.6. Замовник зобов'язується негайно повідомляти Виконавця про зміну номерів мобільного телефонів письмово. Неможливість зв'язатися з Замовником протягом більше ніж 5 (п’яти) діб за вказаними ним телефонами та адресою тягне за собою припинення/призупинення виконання цього Договору.
8.7. Виконавець не дає Замовнику жодних гарантійних зобов'язань щодо Послуг (Продуктів), що надаються, включаючи, (перелік не вичерпний): безперебійність, своєчасність, безпомилковість, точну відповідність з рішенням конкретних задач та побажань Замовника.
8.8. Виконавець докладає всіх розумних зусиль для того, щоб вся інформація на Сайті була точною, достовірною та актуальною. Виконавець не гарантує точність і актуальність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті в кожен момент часу, і не приймає претензій щодо будь-яких збоїв і неточностей, а також будь-якого збитку, що є наслідком даних збоїв і неточностей.
8.9. Виконавець не несе відповідальності перед Замовниками і третіми особами за часткове або повне невиконання ним зобов'язань, пов'язане з непереборною силою, тобто будь-якими надзвичайними і невідворотними обставинами, що не підлягають контролю Виконавця. До таких обставин, зокрема, можуть бути віднесені будь-які стихійні лиха, природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Виконавця; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені Виконавцем, в тому числі вихід з ладу серверного обладнання (з вини організації, що надає послуги хостингу або інших осіб), збоїв в телекомунікаційних або енергетичних мережах, неправомірні дії третіх осіб, наслідки дії шкідливих програм і т.п
8.10. Виконавець не несе відповідальність перед Замовниками або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані в зв'язку з користуванням Послугами (Продуктами) Виконавця.
8.11. У разі неотримання Замовником послуг не по прямій вині Виконавця; відмови Замовника від цього Договору та/або послуг через суб'єктивні причини тощо, кошти, сплачені Замовником за послуги, не повертаються.
8.12. Усі суперечки, що можуть виникнути за цим Договором чи у зв'язку з ним, Сторони будуть розв'язувати шляхом переговорів.
8.13. Якщо Сторони не досягають згоди шляхом переговорів, з метою розгляду суперечливого питання вони звертаються до суду.
8.14. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, врегульованих цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.
8.15. Сторони дійшли згоди і домовилися, що всі спори, що виникають з відносин, врегульованих цим Договором, повинні вирішуватися в суді за місцем знаходження (проживання, постійного перебування) Виконавця з обов'язковим дотриманням досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.
9. Строк дії, зміна та припинення дії Договору
9.1. Оферта діє безстроково. Даний Договір починає діяти з моменту акцепту Замовником, цієї Оферти та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань (у т.ч. відшкодування усіх збитків та сплати штрафних санкцій) за цим Договором чи до його розірвання.
9.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені Виконавцем в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника. До правовідносин які виникли до внесення змін та доповнень, застосовується редакція Договору, яка діяла на момент виникнення таких правовідносин. Замовник не має права вносити зміни та доповнення до цього Договору.
9.3. Договір поширює свою дію на Замовників, які здійснюють користування Послугами (Продуктами) Виконавця як до дати опублікування цього Договору, так і після дати його опублікування на Сайті.
10. Прикінцеві положення
10.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі.
10.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними (нікчемними) або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність інших умов цього Договору.
10.3. Сторони стверджують, що цей Договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, Договір не вчиняється під впливом тяжких для Сторін обставини і на вкрай невигідних для них умовах, Сторони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і можуть керувати ними; не визнані недієздатними.
10.4 Користувачі мають право переглядати і завантажувати інформацію і матеріали з Сайту тільки для особистого (некомерційного) використання, за умов повного дотримання законодавства в сфері охорони інтелектуальної власності, інших вимог чинного законодавства України. Заборонено комерційне та/або публічне використання матеріалів, інформації, інших даних, розміщених на сайті. Будь-яке використання матеріалів, інформації, інших даних сайту на інших сайтах без згоди правовласника заборонено.